• Hồ Tấn Đằng
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi Bộ - Hiệu trưởng
 • 05013741326
 • Đặng QuốcThịnh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0982091512
 • Cử nhân Toán
 • Ngô Thạch Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0982642413
 • Cử nhân Anh văn